[Eleganties-logo] - Homepage
home | contact | klantenservice | over ons | sitemap
login   
Je winkelmandje bevat geen producten - €0.00
Selecteer op merk
CetteFalkeGlamoryHudsonKunertLevee/Magic Fas..Pamela Mann
 
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Eleganties Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van interessante aanbiedingen

Tell-a-friend
Deel deze pagina met je vrienden  

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

Eleganties: gevestigd te Amstelveen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34312382 met BTW-nummer NL192054399B01, een webwinkel die via de website www.eleganties.nl panty鈥檚, leggings, maillots, sokken en andere beenmode op afstand aan consumenten aanbiedt.

U: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Eleganties.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Eleganties georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 茅茅n of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Eleganties gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Eleganties in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eleganties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Eleganties en u.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Eleganties gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Eleganties niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

         de prijs inclusief belastingen;

         de eventuele kosten van aflevering;

         de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

         de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

         de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

         indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor u te raadplegen is;

         de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

         de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

         de gedragscodes waaraan Eleganties zich heeft onderworpen en de wijze waarop u deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

         de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Eleganties onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Eleganties passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Eleganties daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Eleganties kan zich 鈥 binnen wettelijke kaders 鈥 op de hoogte stellen of u zich aan betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Eleganties op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Eleganties zal bij het product of dienst aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze meesturen, dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van Eleganties waar u met klachten terecht kunt;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Eleganties deze gegevens al aan u heeft verstrekt v贸贸r de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 茅茅n jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien Eleganties zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

5. Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

2. Gedurende deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De producten mogen niet gepast worden en u kunt het product slechts op uiterlijk beoordelen om te bepalen of u het product wenst te behouden, zonder daarbij de verzegeling te verbreken of de verpakking te beschadigen.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Eleganties retourneren, conform de door Eleganties verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van terugbezorging aan Eleganties bij u.

 

6.Kosten in geval van herroeping

1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Eleganties dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, terugbetalen.

 

7. Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Eleganties alleen worden uitgesloten indien Eleganties dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door Eleganties tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi毛le markt waarop Eleganties geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de u de verzegeling

heeft verbroken.

 

8. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Eleganties producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financi毛le markt en waar de Eleganties geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Eleganties dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

9.Conformiteit en Garantie

1. Eleganties staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Eleganties, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van  Eleganties jegens Eleganties kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

10. Levering en uitvoering

1. Eleganties zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Eleganties geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 茅茅n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Eleganties het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Eleganties zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Eleganties.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij Eleganties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

11. Duurtransacties

1. U kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 茅茅n maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van u de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal 茅茅n maand bedragen.

 

12. Betaling

1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling die door u wordt gedaan, kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Eleganties.

3. U geeft Eleganties toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

4. Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Eleganties het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

5. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Eleganties te melden.

 

13. Klachtenregeling

1. Eleganties beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eleganties, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Eleganties ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst in behandeling genomen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Eleganties binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

 

 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neemt u dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Eleganties.

 

Eleganties

Selde Rust 37

1181 MJ  Amstelveen

+31 (0)6 1466 3058

info@eleganties.nl

www.eleganties.nl

 


Eleganties Nieuwsbrief

Vul in ieder geval je naam en e-mailadres in.' };" ?>

Meld je nu aan voor de Eleganties Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van interessante aanbiedingen.

Je naam*Geslachtmanvrouw
E-mailadres*
Geboortedatumformaat (dd-mm-jjjj)

Volgende